نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:52 برابر با 518,150 پانصد و هجده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 568,720 پانصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 661,040 ششصد و شصت و یک هزار وچهل ریال نرخ دلار