نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:30 برابر با 503,270 پانصد و سه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 555,930 پانصد و پنجاه و پنج هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 642,690 ششصد و چهل و دو  هزار و ششصد و نود ریال نرخ دلار