نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00:58 برابر با 750 هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 388,760 سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال نرخ دلار