نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:31:08 برابر با 273,130 دویست و هفتاد و سه هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 309,690 سیصد و نه هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 392,340 سیصد و نود و دو  هزار و سیصد و چهل ریال نرخ دلار