نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:13

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:13:34 برابر با 503,730 پانصد و سه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 544,390 پانصد و چهل و چهار هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 634,520 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد و بیست ریال نرخ دلار