نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:11:12 برابر با 513,520 پانصد و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 563,520 پانصد و شصت و سه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 653,760 ششصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و شصت ریال نرخ دلار