نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:06:10 برابر با 270,780 دویست و هفتاد هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 314,260 سیصد و چهارده هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 371,370 سیصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و هفتاد ریال نرخ دلار