نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:06:25 برابر با 515,950 پانصد و پانزده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 566,830 پانصد و شصت و شش هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 658,500 ششصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد ریال نرخ دلار