نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:59 برابر با 502,500 پانصد و دو  هزار و پانصد ریال قیمت یورو 548,290 پانصد و چهل و هشت هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 630,980 ششصد و سی هزار و نه صد و هشتاد ریال نرخ دلار