نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:53 برابر با 508,520 پانصد و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 550,110 پانصد و پنجاه هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 629,590 ششصد و بیست و نه هزار و پانصد و نود ریال نرخ دلار