نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:22 برابر با 510,910 پانصد و ده هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 546,790 پانصد و چهل و شش هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 632,730 ششصد و سی و دو  هزار و هفتصد و سی ریال نرخ دلار