نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:25 برابر با 498,350 چهار صد و نود و هشت هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت یورو 522,240 پانصد و بیست و دو  هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 602,710 ششصد و دو  هزار و هفتصد و ده ریال نرخ دلار