نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:01 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 716,920 هفتصد و شانزده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 837,670 هشت صد و سی و هفت هزار و ششصد و هفتاد ریال نرخ دلار