نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:02 برابر با 536,680 پانصد و سی و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 587,950 پانصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 684,520 ششصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و بیست ریال نرخ دلار