نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:03:04 برابر با 500,250 پانصد هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 548,670 پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت پوند 633,140 ششصد و سی و سه هزار و صد و چهل ریال نرخ دلار