نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:54 برابر با 503,850 پانصد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 544,410 پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 635,450 ششصد و سی و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال نرخ دلار