نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:33 برابر با 513,310 پانصد و سیزده هزار و سیصد و ده ریال قیمت یورو 541,820 پانصد و چهل و یک هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 620,940 ششصد و بیست هزار و نه صد و چهل ریال نرخ دلار