نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:02:12 برابر با 256,372 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و هفتاد و دو  ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 379,860 سیصد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و شصت ریال نرخ دلار