نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:15:57 برابر با 503,890 پانصد و سه هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 544,710 پانصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 634,900 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد ریال نرخ دلار