نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:11:22 برابر با 513,240 پانصد و سیزده هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 549,550 پانصد و چهل و نه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 632,940 ششصد و سی و دو  هزار و نه صد و چهل ریال نرخ دلار