نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:06:55 برابر با 508,750 پانصد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 537,580 پانصد و سی و هفت هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت پوند 620,940 ششصد و بیست هزار و نه صد و چهل ریال نرخ دلار