نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:06:41 برابر با 556,682 پانصد و پنجاه و شش هزار و ششصد و هشتاد و دو  ریال قیمت یورو 612,220 ششصد و دوازده هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 716,810 هفتصد و شانزده هزار و هشت صد و ده ریال نرخ دلار