نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05:52 برابر با 509,150 پانصد و نه هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 557,440 پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 647,700 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد ریال نرخ دلار