نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:05:27 برابر با 519,900 پانصد و نونزده هزار و نه صد ریال قیمت یورو 551,330 پانصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 632,310 ششصد و سی و دو  هزار و سیصد و ده ریال نرخ دلار