نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:04:15 برابر با 548,270 پانصد و چهل و هشت هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 592,680 پانصد و نود و دو  هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 693,670 ششصد و نود و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال نرخ دلار