نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:04:38 برابر با 506,590 پانصد و شش هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 560,290 پانصد و شصت هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 646,180 ششصد و چهل و شش هزار و صد و هشتاد ریال نرخ دلار