نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03:17 برابر با 503,500 پانصد و سه هزار و پانصد ریال قیمت یورو 548,010 پانصد و چهل و هشت هزار وده ریال قیمت پوند 639,900 ششصد و سی و نه هزار و نه صد ریال نرخ دلار