نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:03:00 برابر با 280,990 دویست و هشتاد هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 316,910 سیصد و شانزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 379,140 سیصد و هفتاد و نه هزار و صد و چهل ریال نرخ دلار