نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02:52 برابر با 280,270 دویست و هشتاد هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 315,060 سیصد و پانزده هزار وشصت ریال قیمت پوند 379,230 سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و سی ریال نرخ دلار