نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:16 برابر با 272,380 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 316,070 سیصد و شانزده هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 374,600 سیصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد ریال نرخ دلار