نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:56 برابر با 556,290 پانصد و پنجاه و شش هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 605,860 ششصد و پنج هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 709,870 هفتصد و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال نرخ دلار