نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:02 برابر با 505,980 پانصد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 552,520 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 630,270 ششصد و سی هزار و دویست و هفتاد ریال نرخ دلار