نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:29 برابر با 513,520 پانصد و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 550,560 پانصد و پنجاه هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 628,090 ششصد و بیست و هشت هزار ونود ریال نرخ دلار