نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:10 برابر با 502,100 پانصد و دو  هزار و صد ریال قیمت یورو 532,060 پانصد و سی و دو  هزار وشصت ریال قیمت پوند 614,860 ششصد و چهارده هزار و هشت صد و شصت ریال نرخ دلار