نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:11 برابر با 739 هفتصد و سی و نه ریال قیمت یورو 641,800 ششصد و چهل و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 754,400 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد ریال نرخ دلار