نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:47 برابر با 574,000 پانصد و هفتاد و چهار هزار ریال قیمت یورو 643,910 ششصد و چهل و سه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 751,680 هفتصد و پنجاه و یک هزار و ششصد و هشتاد ریال نرخ دلار