نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:46 برابر با 505,540 پانصد و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 553,640 پانصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 637,830 ششصد و سی و هفت هزار و هشت صد و سی ریال نرخ دلار