نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01:27 برابر با 596 پانصد و نود و شش ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 376,580 سیصد و هفتاد و شش هزار و پانصد و هشتاد ریال نرخ دلار