نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00:18 برابر با 705 هفتصد و پنج ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 389,810 سیصد و هشتاد و نه هزار و هشت صد و ده ریال نرخ دلار