نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:00:31 برابر با 517,262 پانصد و هفده هزار و دویست و شصت و دو  ریال قیمت یورو 555,152 پانصد و پنجاه و پنج هزار و صد و پنجاه و دو  ریال قیمت پوند 640,392 ششصد و چهل هزار و سیصد و نود و دو  ریال نرخ دلار