نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11:45 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 704,710 هفتصد و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 825,390 هشت صد و بیست و پنج هزار و سیصد و نود ریال نرخ دلار