نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:10

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:10:55 برابر با 518,870 پانصد و هجده هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 558,360 پانصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 645,970 ششصد و چهل و پنج هزار و نه صد و هفتاد ریال نرخ دلار