نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:53 برابر با 552,970 پانصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 594,280 پانصد و نود و چهار هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 694,580 ششصد و نود و چهار هزار و پانصد و هشتاد ریال نرخ دلار