نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:46 برابر با 545,540 پانصد و چهل و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 594,540 پانصد و نود و چهار هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 694,800 ششصد و نود و چهار هزار و هشت صد ریال نرخ دلار