نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:13 برابر با 503,900 پانصد و سه هزار و نه صد ریال قیمت یورو 547,080 پانصد و چهل و هفت هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 638,130 ششصد و سی و هشت هزار و صد و سی ریال نرخ دلار