نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04:37 برابر با 271,900 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد ریال قیمت یورو 327,390 سیصد و بیست و هفت هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 392,640 سیصد و نود و دو  هزار و ششصد و چهل ریال نرخ دلار