نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03:00 برابر با 497,270 چهار صد و نود و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 522,040 پانصد و بیست و دو  هزار وچهل ریال قیمت پوند 602,560 ششصد و دو  هزار و پانصد و شصت ریال نرخ دلار