نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:59 برابر با 260 دویست و شصت ریال قیمت یورو 638,900 ششصد و سی و هشت هزار و نه صد ریال قیمت پوند 754,900 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و نه صد ریال نرخ دلار