نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:56 برابر با 500,830 پانصد هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 552,950 پانصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 637,020 ششصد و سی و هفت هزار وبیست ریال نرخ دلار