نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:30 برابر با 707 هفتصد و هفت ریال قیمت یورو 636,400 ششصد و سی و شش هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 754,007 هفتصد و پنجاه و چهار هزار وهفت ریال نرخ دلار